Wetgeving

Wetgeving

                                                                   Nix

Bij het roken van Shisha heb je te maken met wet en regelgeving, voornamelijk met de tabakswet. Deze wet omvat alle tabaksproducten welke als volgt worden gedefinieerd in Artikel 1a: 

"Tabaksproducten zijn producten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan, ook indien genetisch gemodificeerd;"

De tabakswet en de bijkomende beperkingen gelden dus alleen voor tabaksproducten. De kooltjes en de smaakstenen vallen niet onder deze wetgeving. Het is voor ons dan ook belangrijk om onderscheid te maken tussen het Shisha roken met tabak en het Shisha roken met tabaksalternatieven zoals de smaaksteentjes.

 

Shisha roken met tabak

Zoals net beschreven geldt de tabakswet voor alle tabaksproducten en ook de Shisha tabak valt onder deze wetgeving. Voor deze producten is in Artikel 8 van de tabakswet bepaald dat deze alleen verkocht mogen worden aan personen die ouder zijn dan 18 jaar. Letterlijk geeft Artikel 8 het volgende aan "Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken wordt eveneens begrepen het verstrekken van een tabaksproduct aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welk tabaksproduct echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt." Shisha Experts zal daarom altijd om legitimatie vragen bij de verkoop van tabak. Ook hebben wij ons tabaksassortiment beperkt omdat wij uw gezondheid erg belangrijk vinden. Wij verkopen daarom slechts de 2 populairste smaken, omdat de vraag hier naar erg hoog is onder Shisha gebruikers. Als laatste is er het verbod op roken, welke staat beschreven in paragraaf 5 Artikel 10.1 t/m 10.4 van de tabakswet, deze luid als volgt:

In de navolgende gevallen is de navolgende persoon of het navolgende orgaan verplicht tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod:

  • a. in een gebouw of inrichting, dat onderscheidenlijk die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik ​is: het binnen dat lichaam bevoegde orgaan;
  • b. in een gebouw of inrichting, dat onderscheidenlijk die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs: degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld onder a – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft;
  • c. in een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten: de werkgever van die werknemer;
  • d. in andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gebouwen of inrichtingen of delen daarvan: degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld onder a of b – het beheer heeft over het daar bedoelde gebouw of die inrichting of delen daarvan;
  • e. in een horeca-inrichting: de exploitant van die horeca-inrichting;
  • f. in een middel voor personenvervoer: de ondernemer die dat middel exploiteert;
  • g. in een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens: de Nederlandse ondernemer die dat vliegtuig exploiteert.
Op het rookverbod, bedoeld in het eerste lid, kunnen bij algemene maatregel van bestuur beperkingen worden aangebracht, waarbij onder meer kan worden bepaald dat het rookverbod niet geldt voor bij die maatregel aangewezen:
  • a. categorieën van ondernemers;
  • b. ruimten in gebouwen;
  • c. andere plaatsen waar werkzaamheden worden verricht.

Daarbij kunnen nadere regels worden gesteld.
De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder e, prevaleert als de hoedanigheid van exploitant van een horeca-inrichting samenvalt met een andere hoedanigheid als bedoeld in dit artikel.
Tot het treffen van de krachtens het tweede lid gestelde maatregelen zijn verplicht de bij die algemene maatregel van bestuur aangewezen personen of organen.
Roken is dus op vele plaatsen verboden en met name op de werkplek. Dit geld ook voor het roken van Shisha met Shisha tabak. Ook de Shisha lounges zijn verplicht zich hier aan te houden, wat betekent dat er een aparte rookruimte zou moeten zijn welke is afgesloten zodat de medewerkers daar geen last van kunnen ondervinden.

 

Shisha roken met tabaksalternatieven

We zagen net dat de tabakswet allerlei beperkingen stelt aan het roken van tabak, waaronder ook de Shisha tabak valt. Maar er zijn ook tabaksalternatieven zoals smaakstenen en smaakpasta's. Gezien beide producten tabaksvrij zijn en geen nicotine of teer bevatten, vallen deze producten niet onder de tabakswet. Dit betekent dat je gewoon binnen Shisha kan roken, mits het met smaakstenen of smaakpasta is bereid in plaats van de ouderwetse Shisha tabak. Ook zijn er geen leeftijdsrestricties omtrent de verkoop van de pasta en stenen, waardoor het ook aan individuen jonger dan 18 jaar verkocht mag worden. Daarnaast is het Shisha roken met tabaksalternatieven ook nog eens stukken minder schadelijk voor de gezondheid (geen nicotine en/of teer). Daarom zal Shisha Experts zich voornamelijk richten op de tabaksalternatieven, beter voor u en het milieu.